Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid/geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”), van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die deel uitmaken van of moeten leiden tot verkoop op afstand en die verricht worden op de website van Aux Couleurs du Temps (hierna: “Auxtemps.com”).

1.2 Auxtemps.com dient de tekst van deze Voorwaarden tijdig aan de klant te verstrekken. Auxtemps.com kan dit doen door de Voorwaarden kosteloos toe te zenden of door te vermelden waar de van toepassing zijnde Voorwaarden op zijn website te vinden zijn.

1.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Auxtemps.com en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze website.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts bij uitzondering schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Auxtemps.com zijn vrijblijvend en Auxtemps.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Auxtemps.com. Auxtemps.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Auxtemps.com dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor de gevolgen van druk en/of type fouten kan Auxtemps.com geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3.3 Auxtemps.com biedt verschillende betalingsmogelijkheden

Vooruitbetalingen per giro of per bank of nabetaling per rembours. Na ontvangst van de orderbevestiging dient de contractpartij het totaalbedrag voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 14 dagen.

      Indien wij uw betaling na 14 dagen niet hebben ontvangen, vervalt de reservering van de door u bestelde producten. Indien wij uw betaling 21 dagen na bestelling niet hebben ontvangen is uw overeenkomst met Auxtemps.com ontbonden.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Auxtemps.com gerechtigd om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten, dan wel te  ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Auxtemps.com.

Artikel 4. Levering

4.1 Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de producten, mits op voorraad, zo snel mogelijk verzonden. De door Auxtemps.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Er zal eerst contact worden opgenomen met de klant die de bestelling desgewenst mag annuleren. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de klant.

4.2 De bestelling wordt in de regel binnen 8 werkdagen, na ontvangst van de betaling, afgeleverd op het afleveradres. Als de levertijd onverhoopt langer in beslag gaat nemen, dan krijgt u hier tijdig bericht van. Auxtemps.com hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. Onze pakketten worden bezorgd door TNT Post. Derhalve zijn de bezorgvoorwaarden van TNT Post van toepassing.

4.3 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering.

4.4 Auxtemps.com is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden dan door Auxtemps.com gedragen.

4.5 Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van zeven (7) dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het producten het product zelf (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen.

4.6 Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Auxtemps.com deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Auxtemps.com zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is daarmee voor alle bestellingen gelijk. Bij het afrekenen in de webwinkel worden deze vermeld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Auxtemps.com tot de volledige overeengekomen prijs is voldaan.

6.2 Zolang het eigendom van de door Auxtemps.com verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Auxtemps.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Auxtemps.com garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Auxtemps.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@auxtemps.com.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Auxtemps.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Op de door Auxtemps.com geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

8.4 Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor Auxtemps.com. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Auxtemps.com kunnen worden uitgesloten. Wanneer TNT post de zending als “afgeleverd” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd. De status van de zending door TNT Post is na te lezen op www.tracktrace.nl.

8.5 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in de producten zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten.

8.6 Iedere vordering jegens Auxtemps.com vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

8.7 Auxtemps.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is Auxtemps.com niet aansprakelijk ten gevolge van door de koper of door de koper ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en Auxtemps.com dan wel tussen Auxtemps.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en Auxtemps.com, is Auxtemps.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Auxtemps.com.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Auxtemps.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Auxtemps.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Auxtemps.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Registratie van gegevens

11.1 Auxtemps.com zal ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de contractspartij opnemen in één of meerdere registraties. Op verzoek zal Auxtemps.com informatie omtrent doel en gebruik van zulke registratie aan de contractspartij verstrekken dan wel de gegevens van de contractspartij verwijderen.

11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Auxtemps.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Auxtemps.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12: Persoonsgegevens

Auxtemps.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het registratie- en bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. Auxtemps.com zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan andere bedrijven of organisaties.

Artikel 13. Diversen

13.1 Wanneer door Auxtemps.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Auxtemps.com deze Voorwaarden soepel toepast.

13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Auxtemps.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Auxtemps.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.3 Auxtemps.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Toegang tot en gebruik van Auxtemps.com is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door contact te leggen en te behouden met Auxtemps.com stemt u in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid:

Auxtemps.com kan niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie van producten. Auxtemps.com kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat Auxtemps.com en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Auxtemps.com sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van Auxtemps.com of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van Auxtemps.com. Auxtemps.com behoudt zich het recht voor om Auxtemps.com te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.